RÁMA a SÍTÁ

Ráma je sedmou inkarnací (znovuzrozením) boha Višnua. Narodil se v indickém městě Ajódhja jako syn krále jménem Dašaratha (který byl nástupcem krále Raghua), patřícího do dynastie Súrjavanša (uctívající boha Slunce Súrju, také nazývána podle krále Raghua jako Raghuvanša).

Ráma je považován za vzor dokonalého muže a vládce, vzor dokonalého sebeovládání a mravnosti. Jeho manželkou byla Sítá, považována za inkarnaci bohyně Lakšmí (více o Lakšmí v části Bohyně), vzor ženství a dokonalé manželky.

Život Rámy je popsán v jednom z nejvýznamnějších indických spisů, Rámájaně.

- ↑ -

Život Rámy, Síty a Lakšmany podle Rámájany

Král Dašaratha (velmi oblíbený mezi svými poddanými) neměl žádné potomky. Aby si zajistil přízeň bohů a narodil se mu syn, uspořádal třídenní obětní rituál, během kterého obětoval koně a rozdal lidem ohromné bohatství.

Obětní rituál se konal právě v době, kdy se bohové sešli u boha Brahmy a žádali ho o radu, jak porazit démona Rávanu (krále rákšasů - démonů), jehož síla ohrožovala bohy a tři světy. (Rávana totiž žil tisíce let asketickým životem a vyžádal si za to od Brahmy požehnání, že ho nebude moci zabít žádný bůh či démon. Zapomněl však na člověka.) Bohové požádali boha Višnua, aby se zrodil jako člověk, porazil démona Rávanu a zachránil svět.

Na konci obětního rituálu vystoupila z ohně zářící bytost a podala králi Dašarathovi misku s rýžovou kaší, ze které se mají najíst rovným dílem všechny tři jeho manželky (Kausalja, Sumitra a Kajkéjí). Poté se králi narodili čtyři synové, Ráma, dvojčata Lakšmana a Šatrughan, a Bharata. Mezitím ostatní bohové zplodili tisíce synů v podobě opic, včetně udatného Hanumana. Ti se usadili na jihu země a čekali, až je Ráma povolá do svých služeb.

Když bylo Rámovi 16 let, podařilo se mu při napínání tětivy přelomit zázračný Šivův luk (který se ještě nikomu nepodařilo napnout), jenž byl předán samotnými bohy (poté, co jej zabavili Šivovi, který s ním ohrožoval ostatní bohy) do úschovy předkům krále Džanaky, který vládl ve městě Mithila. Tím si Ráma vysloužil za manželku dceru krále Džanaky, Sítu.

Když Ráma dospěl v muže, rozhodl se král Dašaratha, že mu předá svůj trůn. Služebnice třetí královy ženy Kajkéjí přesvědčila královnu, aby přiměla krále učinit svým nástupcem jejího syna Bharata. Král byl zavázán slibem splnění dvou přání své ženě Kajkéjí a ta si nyní přála, aby se králem stal Rámův bratr Bharata a aby Ráma byl poslán na 14 let do lesního vyhnanství.

Tak se Ráma společně se svou oddanou ženou Sítou a bratrem Lakšmanou usídlil v lese při úpatí hory Čitrakúta u řeky Gangy.

Brzy po odchodu Rámy král Dašaratha zemřel. Bharata, který se měl stát králem, žádal Rámu, aby se vrátil a vládnul. Ráma však trval na dodržení otcova slibu. Následujících 10 let putovali Ráma, Lakšmana a Sítá po lesích Dandaky. Od askety Agastji dostal Ráma darem zázračný Višnuův luk a šípy, které nikdy neminou cíl.

Jednoho dne se v lesích objevila Šúrpanakha (sestra démonů Rávany a Khara) a Ráma se jí zalíbil natolik, že jej chtěla za muže. Když byla odmítnuta, strašlivě se rozhněvala a chtěla sežrat Sítu. Lakšmana jí však uťal nos a obě uši. Šrúpanakha utekla zpět do lesů a její bratr Khara vyslal proti Rámovi 14 démonů a nakonec vyjel i sám se 14 000 démony, aby Rámu zabil. Všichni, včetně Khara, byli Rámou a Lakšmanou pobiti. Když se o tom dozvěděl démon Rávana (bratr Khary a Šrúpanakhy), nařídil démonu Maríčovi přeměnit se v krásnou gazelu. Jakmile ji uviděla Sítá, chtěla, aby Ráma a Lašmana gazelu ulovili. Lakšmana však měl podezření a zůstal u Síty. Ráma gazelu ulovil, ale ta se přeměnila zpět v démona Maríču, který zařval hlasem Rámy. Vyděšená Sítá poslala Lakšmanu Rámovi na pomoc. Tak Síta osaměla a přestože kolem ní udělal Lakšmana magický ochranný kruh, démon Rávana v podobě potulného askety žádajícího o almužnu Sítu přelstil a unesl do svého paláce na ostrově Lanka.

Ráma a Lakšmana se vydali osvobodit Sítu. Než se dostali až k paláci démona Rávany, museli vykonat ještě několik hrdinských činů. Přidal se k nim také velvyslanec opičího krále Hanuman, který jim byl díky svým nadpřirozeným schopnostem nápomocen při osvobozování Síty.

Když se dostali ke břehu oceánu oddělujícího pevninu od ostrova Lanky, kde Rávana věznil Sítu, vybudovali za pomocí opičí armády most přes oceán a nastal velký boj proti démonům Rávany. V tomto boji byl díky magii a lsti démonických bratrů Rávany smrtelně zraněn Lakšmana. Avšak díky Hanumanovi, který zaletěl do Himalájí a přinesl horu s léčivými bylinami, se Lakšmana rychle uzdravil. Po dalších ukrutných bojích, ve kterých Ráma s Lakšmanou a Hanumanem pobili všechny bratry démona Rávany, vyrazil do boje samotný Rávana. Když to viděl bůh Indra, seslal Rámovi vojenský vůz a nové zbraně. Ráma vyzbrojen nebeskými zbraněmi nakonec démona Rávanu zabil.

Sítá však byla považována za nečistou a musela podstoupit zkoušku ohněm. Když vstoupila do ohně, objevili se bohové v čele s Brahmou a podali svědectví o tom, že Sítá je čistá, neboť je vtělením bohyně Lakšmí. Pak Sítu vynesl z plamenů bůh ohně Agni a dal ji Rámovi. Nakonec vyzval bůh Indra Rámu, aby vyslovil jakékoliv přání, které mu splní. Ráma si přál, aby všichni, kdo bojovali na jeho straně, ožili a zahojily se jim všechny rány. Tak se i stalo a Ráma se vrátil domů a usedl na královský trůn.

Sítá však byla v očích prostého lidu stále považována za nečistou a proto odešla z paláce. Chvíli žila i se svými dvěma syny Lavou a Kušou (kteří se narodili až po jejím odchodu od Rámy) v paláci v království svého otce v Mithile, ale pak odešla do poustevny básníka Válmíkiho (básníka, který napsal Rámájanu), kde se její synové vzdělávali.

Po 12 letech vyslal Válmíki oba syny do světa, aby zpívali Rámájanu. Když se o básni doslechl Ráma, nechal si je předvolat, poznal, že jsou to jeho synové a nechal přivést i Sítu. Ta, aby znovu ukázala lidem svou čistotu, prohlásila, ať ji na důkaz věrnosti Rámovi přijme samotná bohyně Země. Po jejích slovech se země rozestoupila a Sítu přijala. Ráma pak ještě dlouhá léta spravedlivě vládl a poté vystoupil na nebesa.

- ↑ -