PURUŠA

Je to sanskrtské označení pro "Božské Já" nebo také "Čisté Vědomí", které prostupuje celým vesmírem. Je zdrojem všech věcí ve vesmíru, z něhož vše vzniká. Překládá se také jako duše, vesmír či „kosmická bytost“.

- ↑ -

PRAKRITI

Též Prakrti či Prakruti znamená povaha, podstata. V Bhagavad Gítě se o ní hovoří jako o prvotní hybné síle základní složce vesmíru, která je podstatou, z níž vzniká veškerá činnost a proces tvoření. Skládá se ze tří gun, které představují základní tendence veškerého dění ve vesmíru:

sattva– proces tvoření, představující božské kvality, světlo a harmonii
radžas– proces ochrany, představující energii, konání, touhu a vášeň
tamas– proces zániku, představující netečnost, temnotu a lhostejnost.

Prakriti se skládá z jednotlivých dílčích energií (forem šakti):

kundaliní– představuje fyzickou, hmotnou energii
krija– představuje sílu jednání a konání
ičhá– představuje sílu vůle
para– představuje sílu vědomí
džňána– představuje sílu vědění, znalostí, poznání
mantrika– představuje sílu slova a zvuku (vztahuje se k mantrám).

- ↑ -

TROJÍ PODOBA BOHA - TRIMÚRTI

Trimúrti je označení pro tři základní principy (síly) ve vesmíru:

princip stvoření (tvoření)- představovaný bohem Brahmou
princip udržování (ochrany)- představovaný bohem Višnuem
princip ničení (zániku)- představovaný bohem Šivou

Brahma, Višnu a Šiva jsou v hinduismu považováni za Božskou Trojici, která bývá vyobrazována jako postava se třemi hlavami otočenými do třech různých směrů.

Ve starých hinduistických náboženských textech (védách) představovali Trojici Boží bohové Súrja (bůh Slunce), Váju (bůh větru) a Agni (bůh ohně).

- ↑ -

TROJÍ PODOBA BOHA - TRIDÉVÍ

Ženskou obdobou Trimúrti je Tridéví. Jedná se o bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí, manželky bohů Brahmy, Višnua a Šivy (více o bohyních v části zpěvníku věnované Bohyním).

- ↑ -

ADITI

Aditi znamená "neomezená". Je ženskou obdobou boha Brahmy, nebeskou bohyní, matkou všech bohů, ze které se vše zrodilo. Také je ztotožňována s Prakriti (prvotní hybnou silou ve vesmíru).

- ↑ -

BRAHMA

Brahma je považován za stvořitele vesmíru. Na vyobrazeních mívá čtyři hlavy a čtyři ruce. Čtyři hlavy symbolizují čtyři védy (staré hinduistické náboženské texty – viz úvod k indickým mantrám), čtyři ruce symbolizují čtyři světové strany nebo také mysl (zadní pravá ruka), rozum (zadní levá ruka), ego (přední pravá ruka) a sebevědomí (přední levá ruka).

Dalšími atributy boha Brahmy jsou růženec (symbolizující základ pro tvoření), kniha (symbol vědění), zlato či zlatá barva (symbol aktivity, tvůrčího procesu), labuť (symbol důstojnosti, milosrdenství, dobrých mravů a schopnosti rozlišovat), koruna (symbol svrchovanosti), lotos (symbol přírodní podstaty všech věcí a všech žijících tvorů) a vousy (symbol moudrosti a věčnosti).

Brahmovo posvátné zvíře, na kterém se pohybuje, je labuť nebo husa. Družkou boha Brahmy je bohyně Sarasvatí.

- ↑ -

ŠIVA

Šiva je spojován se zánikem vesmíru (více viz úvod k mantrám věnovaným Šivovi).

- ↑ -

VIŠNU

Višnu je bůh, který udržuje a ochraňuje vesmír a život. Bývá zobrazován s tmavou (modrou) pletí, má čtyři ruce, v nichž drží ulitu (ze které se vynořuje pět živlů), disk (který stíná hlavy všech démonů), lotos (představující čistotu a pravdu) a žezlo (symbolizující základní sílu, z níž vznikají ostatní síly).

Višnu má deset avatarů (inkarnací, vtělení), přičemž devět z nich se již objevilo na zemi a desátý má teprve přijít. V každé z těchto svých inkarnací Višnu zachraňuje svět. (Na některých vyobrazeních má Višnu deset hlav, z nichž každá představuje právě jednu z jeho inkarnací.)


Deset inkarnací boha Višnua:

ryba - Na začátku světa byly védy ponořeny hluboko v prvotním oceánu. Aby mohl Brahma stvořit svět, vynesl Višnu (jako ryba) tyto védy na hladinu.

želva - Jako želva se zrodil Višnu, aby na svém krunýři nesl a zajistil stabilitu nově stvořené zemi.

kanec - V této podobě Višnu vyzdvihl zemi z prvotního oceánu, kam ji svrhnul démon Hiranjakša.

Narasimha - Je napůl člověk a napůl lev, který zabil démona Hiranjakašjapu (bratra Hiranjakši), jenž uctíval boha Brahmu a dostal od něj požehnání, že nezemře ani ve dne ani v noci, ani na zemi ani v nebi, ani ohněm ani vodou, ani žádnou zbraní a nezabije ho zvíře ani člověk.
Z Hiranjakašjapy se však stal tyran a proto se bůh Višnu proměnil v Narasimhu, položil si démona na klín a roztrhal jej při západu slunce, čímž neporušil Brahmovo požehnání.

Vamana - Potomek démona Hiranjakašjapy, král Bali, uctíval boha Indru a získal tak vládu nad třemi světy (bhúr – země, hmotná říše, bhuvah – nebeská říše, oblast bohů a polobohů, svah – říše bez forem) a stal se mocnější než ostatní bohové. Višnu se tedy zrodil jako trpaslík Vamana a řekl Balimu, že od něj chce tolik země, kolik překročí třemi kroky. Bali mu to slíbil, načež Višnu jedním krokem překročil nebe a zemi a druhým krokem zemi a říši bez forem. Bali viděl, že nemůže splnit slib, který dal, a sklonil před ním hlavu. Višnu se slitoval a přenechal Balimu vládu nad podsvětím.

Parašuráma - V této inkarnaci je Višnu bráhmanem (knězem), který zničil vládu zlomyslných kšátrijů (válečníků) utlačujících bráhmany.

Ráma - Hrdina eposu Rámájana, král, kterému démon Rávana unesl jeho ženu Sítu. Ráma se jí vydal hledat a démona zabil. Ráma představuje ideálního vládce a symbol ctností. (více v části Ráma)

Kršna- Je nejslavnější zrození boha Višnua. (více v části Kršna)

Gautama Buddha - O této inkarnaci boha Višnua se vedou spory mezi jednotlivými hinduistickými náboženskými směry. (více o Buddhovi sekci Buddhistické)

Kalki - Kalki má být poslední inkarnací boha Višnua, objeví se na konci věku kalijugy, v němž nyní žijeme, jako jezdec s mečem na bílém koni a zachrání lidstvo skrze dharmu (nauku o podstatě věcí). Poté nastane další zlatý věk, satjajuga (kalijuga a satjajuga - viz Úvod k indickým mantrám).

- ↑ -

SÚRJA (ARKA, MITRA)

Súrja je bůh Slunce a je ztotožňován přímo se samotným Sluncem. Bývá zobrazován, jak jede na slunečním voze, který táhne buď sedm koní, nebo jeden kůň se sedmi hlavami (symbolizují sedm barev duhy nebo sedm čaker). Jeden z hlavních symbolů boha Súrji je lotos (symbol životní energie, čistoty, pravdy, poznání).

- ↑ -

VÁJU

Váju je bůh vzduchu (váju, váta), větru (pavana) a dechu (prána) – je to tedy také bůh života.

- ↑ -

AGNI

Agni je bůh ohně, přijímání obětin a je poslem mezi ostatními bohy. Má dvě hlavy jako symbol nesmrtelnosti a života, je věčně mladý (protože se rodí každý den) a nesmrtelný. Jezdí na beranovi.

Je považován za nejstaršího syna boha Brahmy, podle Višnu purány se zrodil z Puruši (kosmické bytosti – viz výše). Jeho ženou je Sváhá.

- ↑ -

INDRA (VRTRA)

Je to bůh války, hromů a blesků a bratr (dvojče) boha Agniho. Je vládcem nebes, králem bohů a symbolem síly a odvahy. Pobývá na hoře Méru, která je považována za střed vesmíru. Jeho zbraní je blesk či hromoklín, vadžra (jenž je v tibetském buddhismu symbolem poznání, které dokáže proniknout vším, jakkoli tvrdým a odolným).

- ↑ -